بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Soodabe Seifi

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanochemistry

کد: GP-38407

خلاصه مقاله: Today, environmental pollution, power generation, and....

Today, environmental pollution, power generation, and energy crisis are becoming serious problems in industrial society. Hydrogen, as an efficient, renewable, versatile, and clean fuel, is widely considered as a hopeful energy source to replace fossil fuel [1,2]. Developing a compact, safe, low-cost, and high-performance method for hydrogen storage is the main problem in employing hydrogen as a portable power source for transportation. The transition metals oxides possess effective electrocatalysis applications in semiconductors [3,4]. FeAl2O4 nanostructure was synthesized via an auto-combustion method using green tea extract and then the electrochemical hydrogen storage capacity of provided nanostructure was studied. Characteristics of the synthesized products, morphologies, and chemical properties were investigated by FTIR, EDX, XRD, TEM, SEM, and BET. Chronopotentiometry technique was applied to determine the electrochemical hydrogen storage capacity of FeAl2O4 nanocomposite. The cycles of charge/discharge were carried out with KOH (6 M) as the electrolyte. Under 1 mA current, the discharge capacity was reached 2200 mAh/g after 20 cycles. As obvious, the produced nanostructure has 7.5 wt % in ambient pressure and temperature, therefore this product achieved some target of DOE and needs future researches to be an on-board hydrogen storage system. Therefore, the produced nanostructure can be utilized as a source of renewable energy to reduce the application of fossil fuels.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)