بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Negar Pourzadi, Zahra Shariatinia

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanomedicine

کد: GP-65019

خلاصه مقاله: Mesoporous MCM-41 nanoparticles were synthesized and functionalized using 13-21% of tert-butylamine (TBA) and applied....

Mesoporous MCM-41 nanoparticles were synthesized and functionalized using 13-21% of tert-butylamine (TBA) and applied as efficient drug delivery systems (DDSs). The surface area, pore volume and pore size of MCM-41 were measured to be 91.83 m2/g, 2.08 cm3/g and 106.35 Å whereas those of the TBA-functionalized MCM-41 samples were considerably smaller confirming the TBA molecules were attached to the pores and surfaces of these materials. The FT-IR spectra of MCM-41 exhibited a broad band located at about 1060 cm–1 (in the range of 12501030 cm–1) that was correlated to the asymmetrical stretching vibrations of Si-O-Si groups. The inter-atomic vibrations produced the bands observed at fingerprint area (<1000 cm–1). The SEM images illustrated that all of the materials had a spherical morphology and an average size of nearly 30 nm.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)