بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Pouya Ghamari kargar, Ghodsieh Bagherzade

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanochemistry

کد: GP-69412

خلاصه مقاله: In the present study, a novel approach was developed to....

In the present study, a novel approach was developed to synthesis advance magnetic nano-catalyst; Fe3O4@CNF@Co (II) nanocatalyst. A magnetically separable potent solid nanocatalyst with a facile preparation technique was fabricated via the incorporation of cellulose nanofiber as a natural polymer with Fe3O4 nanoparticles. In fact, the Fe3O4 nanoparticles were thoroughly covered by the cellulose nanofiber, followed by treatment with Co(II) for catalyst surface. However, it was demonstrated that cellulose can attract more attention in catalysis science and technology. In this work by controlling the interaction between the inorganic complexes and the support material, we have designed a high activity nanostructured combined of magnetic nanoparticles Fe3O4@CNF@Co (II) terminated complex as a new nanocatalyst. The prepared catalyst was characterized by FT-IR, XRD, FE-SEM, TEM, and ICP techniques. ICP-Ms data for cumulative silver release shows prepared nanocatalyst remains active and stable even after recycled for more than 7 times. Thus, functionalized nanostructures Fe3O4@CNF@Co (II) magnetic nanocatalyst can probably hold greater potential in catalysis and different industries applications.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)