بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Shohre Rouhani

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanomedicine

کد: GP-35974

خلاصه مقاله: Recently graphene has attracted much attention because of its unique optical, mechanical, electrical, and thermal....

Recently graphene has attracted much attention because of its unique optical, mechanical, electrical, and thermal properties. So extensively has been used as a key component in the technological applications in various areas, such as sensors, drug delivery, super capacitors, transparent conductor and solar cell. It has a superior quenching efficiency for various fluorophores. Based on this unique properties, the optical sensors with graphene materials as the energy acceptors have demonstrated great success in recent years. During quenching the emission of a fluorophore is perturbed by a quencher, which can be a substrate or biomolecule, due to this phenomenon, fluorophore-quencher has been used for selective detection of target molecules. Among fluorescence dyes, 1,8-naphthaldimide is well known for its typical intramolecular charge transfer (ICT) and photo-induced charge transfer (PET) fluorophore, strong absorption and emission in the visible region, high photo stability and large Stokes’ shift. Derivatives of 1,8-naphthaldimides have found applications in some areas especially fluorescence sensors. Herein the fluorescence quenching of graphene oxide has been carried out on a naphthaldimide dye as a fluorescent probe model. The interaction between naphthaldimide dye and graphene oxide was studied by UV-Vis and fluorescence spectroscopic techniques. The results indicated that graphene is a very efficient quencher for naphthaldimide molecule.Therefore making it a suitable candidate as a high precision sensing platform.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)